تست هوش 30 دقيقه اي
است بر اساس پاسخهايي كه داده ايد ضريب هوشي شما
دچار عقب ماندگي ذهني هستيد   كمتر از 70  
ضريب هوشي شما كمتر از حد طبيعي است   بين 70 تا 90  
ضريب هوشي شما طبيعي است   بين 90 و 120  
ضريب هوشي شما بسيار زياد است   بالاتر از 120  
Refrence:IQ Test 2.1 Copyright (c) 2004 by Sare2008.com